Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 03.11.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 192 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 108.666.997 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 129.942.220 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 83.63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη με ποσοστό 70,08% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί εκλογής νέου επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία που λήγει στις 03.11.2013, ήτοι:


Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:


1. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος.
3. Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος.
4. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας.


Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:


1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος.


Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:


1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος και
2. Βίκτωρ Ασσέρ του Μιχαήλ, επιχειρηματίας.