ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 17.10.2014 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση 2014.

Το μέρισμα χρήσης 2014, μετά την παρακράτηση φόρου, ανέρχεται σε 0,162 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 23.10.2014 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2014 είναι η 22.10.2014 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 30.10.2014, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα Eurobank Ergasias, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Δευτέρα 02.02.2015 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).