Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 02.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 490 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 113.443.494 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 83,38% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε και επικύρωσε την από 27.7.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 70.179.769,98 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.
Υπέρ ψήφισαν 113.443.494 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.
Υπέρ ψήφισαν 113.012.789 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,62% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 243.200 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,21% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 187.505 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,17% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3. Αποφάσισε: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΛΠ της 30.6.2016 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 έως 30.06.2016 και β. Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
α) Υπέρ ψήφισαν 113.443.494 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
β) Υπέρ ψήφισαν 87.994.095 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,57% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 23.787.800 μετοχές, ήτοι ποσοστό 20,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.661.599 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,46% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016.
Υπέρ ψήφισαν 113.081.558 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 133.605 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 228.331 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,20% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Υπέρ ψήφισαν 74.883.488 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,01% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 33.152.917 μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,22% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 5.407.089 μετοχές ήτοι ποσοστό 4,77% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6. Ενέκρινε οριστικά την αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως μέρισμα από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων μικτού ποσού ευρώ 19.300,00.
Υπέρ ψήφισαν 113.418.494 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,98% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 25.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Αποφάσισε περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από εννέα σε δέκα, με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.
Υπέρ ψήφισαν 62.124.995 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,76% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 49.606.736 μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,73% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.711.763 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.