Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 08.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 548 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 114.576.233 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 84,21% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016

Υπέρ ψήφισαν 114.217.050 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,69% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 205.676 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 153.507 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Αποφάσισε: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017 και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
α) Υπέρ ψήφισαν 114.576.233 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
β) Υπέρ ψήφισαν 86.179.713 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,22% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 23.710.250 μετοχές, ήτοι ποσοστό 20,69% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 4.686.270 μετοχές ήτοι ποσοστό 4,09% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3. Αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
Υπέρ ψήφισαν 114.342.365 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,80% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 80.361 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 153.507 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Υπέρ ψήφισαν 111.381.178 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,21% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 3.195.055 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,79% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με διετή θητεία.
Υπέρ ψήφισαν 83.689.539 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,04% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 29.151.756 μετοχές, ήτοι ποσοστό 25,44% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.734.938 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6. Εξέλεξε νέα Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.
Υπέρ ψήφισαν 95.379.888 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,25% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 19.196.345 μετοχές, ήτοι ποσοστό 16,75% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Αποφάσισε περί παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας «Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στην οποία μετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής ο Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος τυγχάνει Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείαςΕξέλεξε νέα Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.
Υπέρ ψήφισαν 67.557.277 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,96% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 25.551.853 μετοχές, ήτοι ποσοστό 22,30% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 21.467.103 μετοχές ήτοι ποσοστό 18,74% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

8. Αποφάσισε για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αποφάσισε για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

Υπέρ ψήφισαν 98.546.150 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,01% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 16.030.083 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.