Η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 08.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Δείτε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Επεξηγηματικό Σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης - Σχέδια αποφάσεων

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Γ.Σ.

Σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 17.10.2017, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08.11.2017, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή μέσω Αντιπροσώπων

Ειδικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων πριν από κάθε Γενική Συνέλευση