Έντυπο Άρθρου 4 Ν. 3401/2005

Με το παρόν έντυπο του άρθρου 4 Ν. 3401/2005 ανακοινώνονται τα εξής:
Με βάση τους όρους του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρείας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής: Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,100840336 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία («Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι € 4,76 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 08.09.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («Ημερομηνία Μετατροπής»). Σε περίπτωση που από τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που ανήκουν σε ορισμένο Ομολογιούχο προκύπτουν κλασματικές μετοχές, ο Ομολογιούχος μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών. Για τις υπόλοιπες ομολογίες η εταιρεία θα καταβάλλει στον Ομολογιούχο το προβλεπόμενο από τους όρους του ΜΟΔ ποσό.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω όρων, υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους 117 αιτήσεις-δηλώσεις περί μετατροπής, κατά την 8.9.2009, συνολικά 4.081.093 ομολογιών του άνω ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού € 10, η κάθε μία, οι οποίες μετατρέπονται σε συνολικά 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 12.003.143,60, με την έκδοση 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξη (€ 181.731.746,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (129.808.390) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 ( € 1,40) η κάθε μία. Η λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού € 28.807.786,40 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 9.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 10.9.2009 απόφαση αυτού.

Την 25.9.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης: α) με την αριθ. Κ2-9607 Ανακοίνωση το από 9.9.2009 Πρακτικό του ΔΣ της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αναπροσαρμογή του άρθρου 5 παρ. Α’ του καταστατικού της και β) με την αριθ. Κ2-9612 Ανακοίνωση το από 10.9.2009 Πρακτικό ΔΣ για την πιστοποίηση καταβολής του κατ’ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και της υπέρ το άρτιο διαφοράς.

Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 8.573.674 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής, ενώ δεν θα δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009. Επομένως, οι ανωτέρω 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που θα εκδοθούν, θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρίας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009 (ποσού € 0,23) και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 121.234.716 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους.
Σύμφωνα με το ήδη δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2009/2010, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2008/2009 ανακοινώθηκαν την 24.9.2009 και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο την 25.9.2009. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 9.12.2009, κατά την οποία θα προταθεί η διανομή μερίσματος (μεικτού) € 0,23 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 23.12.2009, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 29.12.2009.
Οι ανωτέρω 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2008/2009 θα παύσουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ως εξής: Την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2008/2009 , ήτοι την 23.12.2009, θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί την τέταρτη (4) εργάσιμη από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008/2009, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης, ήτοι την 31.12.2009, από την οποία όλες ανεξαιρέτως οι μετοχές της εταιρίας (129.808.390) θα διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών και θα δικαιούνται του μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2009/2010.
Για την έκδοση των νέων μετοχών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 8.573.674 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας.

Οι επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας, τηλ. 2104805267.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.jumbo.gr.