Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 16.01.2006

Στο πλαίσιο της αριθ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα εξής: Σύμφωνα με την αριθ. 8/08.01.2007 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 15 Ιανουαρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η εκποίηση των εννιακοσίων είκοσι οχτώ (928) μετοχών, που αποτελούσαν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε στην από 03.05.2006 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση των μετόχων της. Η εταιρεία EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της ως άνω εκποίησης, θα προχωρήσει στην κατάθεση του καθαρού προϊόντος της εκποίησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (14.716,87), αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, όπως προβλέπεται στην απόφαση 13/375/17.03.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι δικαιούχοι μέτοχοι, προκειμένου να εισπράξουν το χρηματικό ποσό που τους αναλογεί (ήτοι, € 14.716,87 / 928 = € 15,8587 ανά ακέραια μετοχή) από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, παρακαλούνται να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση από την Εταιρεία. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κ. Κατερίνα Παπαευαγγέλου, τηλ. 2104805267. Μοσχάτο, 16 Ιανουαρίου 2007 Για την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο