Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία JUMBΟ Α.Ε.Ε. σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις τριάντα (30) του μηνός Απριλίου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των € 145.000.000 και ανάκληση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β’, παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ’, αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την Τρίτη 24.04.2007 στο Ταμείο της, στα γραφεία της έδρας της, στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Μοσχάτο, 2 Απριλίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο