Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές αναφορικά με το από 8.9.2006 Ομολογιακό Δάνειο της εταιρείας με κοινές ονομαστικές ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της (εφεξής ΜΟΔ), ποσού € 42.432.150,00, επταετούς διάρκειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ότι: Με την από 11.9.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εγκρίθηκε υποχρεωτικώς, με ισχύ από την 7.9.2012, η αναπροσαρμογή του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές από 2,100840336 σε 2,21425331 και η αναπροσαρμογή της τιμής μετατροπής από € 4,76 σε € 4,516195122, για να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων, συνεπεία εταιρικής πράξης, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της από 25.7.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά το ποσό των € 27.292.132,77, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ 1,40 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1,19 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ 154.655.419,03, διαιρούμενο σε 129.962.537 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ € 1,19 η κάθε μία