ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛH - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τεθέντων δια της αρ. πρωτ. 1257/27.3.2013 επιστολής της η Jumbo ΑΕΕ δημοσιοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα εξής:
Σύμφωνα με τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου Jumbo, της μεγαλύτερης εταιρείας λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών βρεφανάπτυξης, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, αριθμούσε 62 καταστήματα, εκ των οποίων τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 8 στη Βουλγαρία.
Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έφτασαν τα 295,39 εκατ. Ευρώ από 293,06 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά +0,80%. Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρου ανέρχονταν σε € 32 εκατ. και αποτελούσαν το 11% περίπου των πωλήσεων του Ομίλου. Το ανώτερο ποσοστό δεν παρουσίασε διαφοροποίηση από το αντίστοιχο ποσοστό για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2012.
Ο Όμιλος Jumbo διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάθρωση και κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης διέθετε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίπου € 233 εκατ. Η εταιρεία στην Κύπρο διαθέτει στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης περίπου € 58 εκατ. Ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.
Η θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο συνεχίζει τη λειτουργία της κανονικά, ωστόσο προ-εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα επηρεαστεί αρνητικά κατά 20%-25% για το τετράμηνο, που απομένει μέχρι το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση των αρμόδιων αρχών στην Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.