Σχέδιο Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που θα τεθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.02.2014.

Η Jumbo ΑΕΕ γνωστοποιεί ότι με την από 14.1.2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προσκλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 12.02.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, για την λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων, μεταξύ άλλων και τη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Ν. 3556/2007, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 12.02.2014.
Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρίας, με την προσθήκη σε αυτό τελευταίας παραγράφου, η οποία έχει ως εξής:
Α’. Μετοχικό κεφάλαιο-μετοχές.
«Με απόφαση της από 12.2.2014 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία».