Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία JUMBO AEE με βάση το Ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι η εταιρία KARPATHIA LTD συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την οικογένεια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη, προέβη την 14.9.2010 μέσω της «Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.» στη χρηματιστηριακή πώληση 1.436.250 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας αντί συνολικού ποσού € 7.181.250,00, τις οποίες είχε αποκτήσει από μετατροπή, την 8.9.2009, συνολικά 683.655 μη εισηγμένων ονομαστικών ομολογιών του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας.