Προσθήκη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 02.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην έδρα της εταιρείας μας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 490 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 113.443.494 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 136.059.759 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη με ποσοστό 54,76% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από εννέα (9) σε δέκα (10) , με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού (11.11.2017), ήτοι:
Α. Έξι (6) Εκτελεστικά μέλη:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρο του Δ.Σ
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος. Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
5. Σοφία Βακάκη του Απόστολου Ευάγγελου, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Βακάκης του Απόστολου Ευάγγελου, ιδιωτικός υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος.

Γ. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος
2. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.
3. Αδαμάντιος Σταματάκης του Φραγκίσκου, συνταξιούχος αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας