Ανακοίνωση της SOCIETE GENERALE ως εκπροσώπου προς τους κατόχους ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ SOCIETE GENERALE ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») της 17.12.2003 και η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 26.05.2004 (που καταχωρήθηκαν στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 18.6.2004) αποφάσισαν την παράταση της διάρκειας του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους δρχ. 4.008.960.000 (το «ΜΟΔ»), που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 11.05.2000 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (το «ΜΟΔ») καθώς και την τροποποίηση ορισμένων όρων του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των παραπάνω Γενικών Συνελεύσεων:
1.Η διάρκεια του ΜΟΔ παρατείνεται για τέσσερα χρόνια μέχρι την 11.10.2008,
2.Η τιμή αποπληρωμής ανέρχεται σε 137,92%
3.Η τιμή προπληρωμής 1ου έτους ανέρχεται σε 134,24%
4.Η τιμή προπληρωμής 2ου έτους ανέρχεται σε 135,42%
5.Η τιμή προπληρωμής 3ου έτους ανέρχεται σε 136,65%
Ο νέος λόγος μετατροπής ανέρχεται σε 1,8 νέες μετοχές ανά 1 ομολογία, ενώ το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά για μετατροπές που θα πραγματοποιηθούν την 11.10.2005, εφεξής δε ανά εξάμηνο σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ.
Τα λοιπά βασικά στοιχεία του ΜΟΔ παρέμειναν αμετάβλητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών της Εταιρίας έχουν τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες:
1.Να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, που απορρέουν από τους αρχικούς όρους του ΜΟΔ, ήτοι να ζητήσουν τη μετατροπή των ομολογιών τους σε κοινές μετοχές της Εταιρίας, σύμφωνα με τους αρχικούς όρους ή την αποπληρωμή των ομολογιών τους, από τις 11.10.2004 και εφεξής στην ονομαστική τους αξία προσαυξημένη κατά 29%, ή

2.Να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην παράταση του ΜΟΔ μέχρι την 11.10.2004 και να αποδεχθούν τους τροποποιημένους όρους του ΜΟΔ, όπως αυτοί αποφασίστηκαν κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και των ομολογιούχων.
Οι ομολογιούχοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παράταση του ΜΟΔ κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Εκπροσώπου, Societe Generale, διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 280, Κ. Χαλάνδρι (Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Ν. Γιαννακοπούλου, τηλ. 210 87 71 315) μέχρι τις 11.10.2004, προκειμένου να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα και να παραδώσουν τους τίτλους των ομολογιών που κατέχουν προκειμένου να τεθεί επί αυτών σφραγίδα με τους νέους όρους του ΜΟΔ. Οι ομολογιούχοι θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στα γραφεία της Societe Generale να προσκομίζουν απαραίτητα, πέραν των τίτλων των ομολογιών τους, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο για φυσικά πρόσωπα, και πρακτικό διοικητικού συμβουλίου ή σχετικές εξουσιοδοτήσεις για νομικά πρόσωπα).

Οι ομολογιούχοι, που δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους στην παράταση του ΜΟΔ και δεν θα προβούν σε μετατροπή των ομολογιών τους, θα μπορούν να προσέρχονται στα ως άνω γραφεία της Societe Generale από τις 11.10.2004 και εφεξής με τους τίτλους των ομολογιών τους και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα προκειμένου να αποπληρωθούν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους του ΜΟΔ.
Σημειώνεται ότι όποιος ομολογιούχος δεν προσέλθει στο ως άνω υποκατάστημα της SOCIETE GENERALE μέχρι τις 11.10.2004 (ώρα 14:00) δεν θα δύναται να συμμετέχει στην παράταση του ΜΟΔ και θα αποπληρωθεί με μετρητά σύμφωνα με τους παλαιούς όρους.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2004.

SOCIETE GENERALE ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»