Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ( ΜΟΔ ) «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Λήξη ΜΟΔ και πληρωμή τοκομεριδίων όγδοης τοκοφόρου περιόδου

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ( ΜΟΔ )
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΗΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΟΓΔΟΗΣ ΤΟΚΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 


Η Τράπεζα SOCIETE GENERALE ως Εκπρόσωπος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας («ΜΟΔ») «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γνωστοποιεί τα εξής:

Η πληρωμή των τοκομεριδίων της όγδοης τοκοφόρου περιόδου του ΜΟΔ (13 Απριλίου 2004 – 11 Οκτωβρίου 2004) θα πραγματοποιείται από τα καταστήματά της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 11η Οκτωβρίου 2004.Οι ομολογιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως το αριθ. 8 τοκομερίδιο. Η καθαρή τιμή (μετά από φόρους 10%) του τοκομεριδίου είναι 0,00963 Ευρώ.
Στους ομολογιούχους, που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παράταση του ΜΟΔ με τους όρους που εκτίθενται στην ανακοίνωση στον Τύπο από την 2α Οκτωβρίου 2004 και συγχρόνως δεν έχουν ζητήσει τη μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές, η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει σε εξόφληση των ομολογιών τους την ονομαστική αξία τους, προσαυξημένη κατά 29/100 (29%), σύμφωνα με τον όρο 9 του ΜΟΔ.Το καθαρό ποσό αποπληρωμής για κάθε ομολογία είναι: 5,48936 Ευρώ.

Για την πληρωμή των τοκομεριδίων και την αποπληρωμή των ομολογιών οι ομολογιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται με τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα στα καταστήματα της SOCIETE GENERALE κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να καταθέτουν τα τοκομερίδια και τους τίτλους τους.Τα κεντρικά γραφεία της SOCIETE GENERALE είναι Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2004.

SOCIETE GENERALE ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»