Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου χρήσης 2014/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 20.11.2014 απόφασή του, θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12.12.2014, ή κατά την ορισθείσα επαναληπτική ημερομηνία, τη διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62 ή ευρώ 0,18 ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013.
Κατόπιν των ανωτέρω το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων, συμπληρώνεται ως εξής:
• Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 12.12.2014.
• Ημερομηνία αποκοπής έκτακτου μερίσματος: 23.12.2014. Ημερομηνία μετά την 19.12.2014 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτου μερίσματος (record date): 29.12.2014.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτου μερίσματος: 05.01.2015.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό