Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 9.12.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 105 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 75.389.239 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.808.390 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 58,08% επί του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των 8 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Ενέκρινε με 75.228.687 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,79% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.

2. Ενέκρινε παμψηφεί, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού EUR 27.883.984,68, που αντιστοιχεί σε EUR 0,23 ανά μετοχή (121.234.716 μετοχές). Επί του μερίσματος της χρήσης 2009 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10% ήτοι το καταβλητέο μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε EUR 0,207. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 29.12.2009 (Record date). Από την Τετάρτη 23.12.2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 04.01.2010. Με βάση τον όρο 8.3 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) οι νέες 8.573.674 κοινές ονομαστικές μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2009, συνολικά 4.081.093 ομολογιών δεν δικαιούνται του μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009.

3. Ενέκρινε με ψήφους 75.371.787, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 1.7.2008 έως 30.6.2009.

4. Εξέλεξε με ψήφους 74.513.893, ήτοι με πλειοψηφία 98,84% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 1.7.2009 έως 30.6.2010 και ο καθορισμός της αμοιβής τους,

5. Ενέκρινε με ψήφους 75.371.787, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.

6. Εξέλεξε με ψήφους 74.518.081, ήτοι με πλειοψηφία 98,84% των εκπροσωπούμενων ψήφων, το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με διετή θητεία, αποτελούμενο από 4 εκτελεστικά, 1 μη εκτελεστικό και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

7. Αποφάσισε με 75.385.187 ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 την εκλογή των μελών Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

8. Προενέκρινε με ψήφους 75.371.787, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.