Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, η JUMBO AEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3.12.2008, σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού αυτής, όπως θα ισχύει εφόσον εγκριθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις: 1) Του άρθρου 5 παρ. Α΄ λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και 2) Των άρθρων 5 παρ. Β’, 6, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38 και 39 και Προσθήκη άρθρου 33α, προς προσαρμογή και εναρμόνισή του, προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.jumbo.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr.


Λείπει το pdf αρχείο