Ανακοίνωση 09.06.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ποσού μέχρι € 42.432.150,00, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07.06.2006 καλύφθηκε αρχικώς, κατά το χρονικό διάστημα από 17.08.2006 έως και 31.08.2006, από τους δικαιούχους κατ ενάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, κατά ποσοστό 83,74%, που αντιστοιχεί σε 3.553.333 ομολογίες, με την καταβολή στον ειδικό για την αύξηση τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ 35.533.330, Στη συνέχεια, από τις 689.882 αδιάθετες ομολογίες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 6 αιτηθέντες παλαιοί μέτοχοι της 07.08.2006 έλαβαν 6.595 αδιάθετες ομολογίες και κατέβαλλαν € 65.950,00, ενώ οι υπόλοιπες 683.287 αδιάθετες ομολογίες διατέθηκαν προς την Τράπεζα "EFG Eurobank Ergasias A.E.", η οποία ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει αυτές την 08.09.2006 καταβάλλοντας το ποσό των € 6.832.870,00. Το ανωτέρω Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε κατά ποσοστό 100% ανερχόμενο σε € 42.432.150,00 και διαιρούμενο σε 4.243.215 κοινές ονομαστικές ομολογίες , ονομαστικής αξίας € 10,00 ανά ομολογία. Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, οι πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι των ομολογιών τους. Μοσχάτο 05.09.2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο