Πρόσκληση των Μετόχων σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBΟ Α.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις δέκα (10) του μηνός Μαΐου του έτους 2006, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:00, μετά από σχετική ειδική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Θέμα μόνο: Λήψη απόφασης για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού € 42.432.150 και τους όρους αυτού, για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών της εταιρείας και παροχή ειδικής σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 04.05.2006 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Γλυφάδα, 05 Απριλίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο».