Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 30.03.2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην έδρα αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής και παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 68 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 34.530.171 επί συνόλου 60.617.358 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 56,96% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 56,29% (ποσοστό 0,66 δηλώσαντος αποχή) η τροποποίηση της από 06.12.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μόνον ως προς το ανώτατο ποσό του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το οποίο αυξήθηκε από € 125.000.000 σε € 145.000.000. Κατά τα λοιπά παραμένει σε πλήρη ισχύ η απόφαση της από 06.12.2006 Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση Κοινού (μη μετατρέψιμου) Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 προς χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών.