Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.04.2007

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας γνωστοποιούμε ότι η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματισθεί να συνέλθει τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2007 και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας μας, επί των οδών Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των € 145.000.000 και ανάκληση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β’, παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ’, αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ματαιώθηκε επειδή δεν συγκεντρώθηκε ούτε η απλή ούτε η αυξημένη απαρτία των μετόχων, που κατέχουν και εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θα επακολουθήσει η δημοσίευση νομότυπα και εμπρόθεσμα πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα συνέλθει την 16.05.2007 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.