Ανακοίνωση σχετική με ομολογίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές αναφορικά με το από 8.9.2006 Ομολογιακό Δάνειο της εταιρείας με κοινές ονομαστικές ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της (εφεξής ΜΟΔ), ποσού € 42.432.150,00, επταετούς διάρκειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, και διαιρείται σε 4.243.215 κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία, ότι: Με την από 14.4.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εγκρίθηκε υποχρεωτικώς η αναπροσαρμογή του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές από 1,050420168 σε 2,100840336 και η αναπροσαρμογή της τιμής μετατροπής από € 9,52 σε € 4,76, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ και για να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων, συνεπεία εταιρικής πράξης, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της από 3.12.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί αύξησης (διπλασιασμού) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά το ποσό των € 84.864.301,20, με την έκδοση 60.617.358 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 1 νέα για κάθε μια 1 υφιστάμενη μετοχή.