Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι την 14.4.2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 68.804 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 κάθε μια, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των EUR 96.325,60 λόγω μετατροπής την 8.3.2010, συνολικά 32.752 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης EUR 10,00 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, συνολικού ποσού EUR 42.432.150,00, με σχέση μετατροπής 2,100840336 και τιμή μετατροπής ευρώ 4,76 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση ληφθείσες από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 68.804 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, διαπιστώθηκε την 11.3.2010 και προσαρμόστηκε αναλόγως το άρθρο 5 παρ. Β’ του καταστατικού της και πιστοποιήθηκε την 12.3.2010 από το Δ.Σ της εταιρείας. Οι άνω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εποπτεύουσας Αρχής την 18.3.2010 και δημοσιεύτηκαν σχετικώς οι αριθ. Κ2-2496 και Κ2-2496 αντίστοιχες Ανακοινώσεις.
Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 09.04.2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 68.804 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Κατά συνέπεια το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των EUR 181.828.071,60, διαιρούμενο σε 129.877.194 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 1,40 η κάθε μία.
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ορίστηκε η 14.4.2010 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ως άνω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.