Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 28.6.2012 απόφασή του, θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.07.2012, ή κατά τις ορισθείσες επαναληπτικές ημερομηνίες, τη μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ 181.947.551,80 κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου ποσού ευρώ 0,21 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους μετόχους.
Κατόπιν των ανωτέρω το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων, συμπληρώνεται ως εξής:
• Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 25.07.2012.
• Ημερομηνία διαπραγμάτευσης με τη νέα ονομαστική αξία και αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου: 07.09.2012.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (record date): 11.09.2012.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: 17.09.2012.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.