Ανακοίνωση σχετικά με την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο Jumbo ΑΕΕ, ποσού € 42.432.150,00

Ανακοινώνονται από την εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα εξής:
1. Με βάση τους όρους του λήξαντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006, 14.4.2009 και 11.9.2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής (όρος 8.1. του ΜΟΔ): Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,21425331 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία ( «Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι € 4,52 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορούσε να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 8.9.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («Ημερομηνία Μετατροπής»).
Σε εκτέλεση των ανωτέρω όρων, κατά την 8.9.2013, υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους 5 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά 67.492 ομολογιών του άνω ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού € 10,00, οι οποίες μετατρέπονται συνολικά σε 149.441 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 177.834,79, με την έκδοση 149.441 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 154.871.499,23 διαιρούμενο σε 130.144.117 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Η λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού € 497.085,21 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 9.9.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 11.9.2013 απόφαση του ιδίου οργάνου. Οι άνω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 02.10.2013 και δημοσιεύτηκαν σχετικώς οι αριθ. Κ2-5951 και Κ2-5951 (δις) αντίστοιχες Ανακοινώσεις.
2. Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές, δεν δικαιούνται μερίσματος της λήξασας εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013, ενώ θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014, εντός της οποίας ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Επομένως, οι ανωτέρω 149.441 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρίας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 129.994.676 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους.
Σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013/2014 της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 6.11.2013, κατά την οποία θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση από 1.7.2012 έως 30.6.2013, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας.
3. Για την έκδοση των νέων μετοχών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ως χωριστής σειράς μετοχών, την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.
4. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.