Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 08.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 548 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 114.576.233 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 136.059.759 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 84,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, ελήφθη με ποσοστό 73,04% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί εκλογής νέου οκταμελούς (8μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία που λήγει στις 08.11.2019, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, ήτοι :
Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρο του Δ.Σ
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος
3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
4. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Β. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.
2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος.
3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, φορολογικός σύμβουλος.