Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18.05.2016

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 18.05.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Δείτε την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης - Σχέδια αποφάσεων

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Ετήσια Γ.Σ.

Σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 18.04.2016, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.05.2016, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή μέσω Αντιπροσώπων

Ειδικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων πριν από κάθε Γενική Συνέλευση

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69§4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. αναφορικά με το από 05/04/2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης