Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 350/1985 γνωστοποιείται ότι σε εκπλήρωση υποχρέωσης από σύμβαση δανεισμού μετοχών (Σύμβαση Πώλησης και Επαναγοράς Μετοχών - Παράγωγο προϊόν RA), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής διαπραγμάτευσης, την 04.11.2005, o Ειδικός Διαπραγματευτής "EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ", επέστρεψε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη του Γεωργίου, 4.324.480 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ώστε το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε αναλόγως από 0% σε 8,56%.