Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1 της αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς φέρεται σε γνώση του επενδυτικού κοινού ότι ο Αναπλ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου γνωστοποίησε σήμερα στο ΔΣ της εταιρείας την πρόθεσή του μεταβίβασης λόγω δανεισμού (παράγωγο προϊόν RA) προς τον Ειδικό Διαπραγματευτή "EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ" συνολικά 378.913 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, από 10.07.2005 έως και 31.07.2005, για την ικανοποίηση των αναγκών της ειδικής διαπραγμάτευσης.