Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 51/1992 γνωστοποιείται ότι, την 28.02.2006, τα αμοιβαία κεφάλαια Fidelity Small Cap Stock Fund, που διαχειρίζονται τις αλλοδαπές εταιρείες με τις επωνυμίες "FMR Corp." και "Fidelity International Limited", λόγω απόκτησης μετοχών της εταιρείας μας, αύξησαν το ποσοστό συμμετοχής τους από 3,60% σε 7,20% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.