Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007

H Jumbo ΑΕΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ότι η Capital Research and Management Company, μια αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, στις 02.10.2007, προέβησαν σε αγορά 325.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής τους, στο μετοχικό κεφάλαιο τη εταιρείας, να μεταβληθεί από 14,7757% σε 15,3119%. Από το ποσοστό αυτό τo 7.993% ανήκει στη Smallcap World Fund και το 5,669% στην American Funds Insurance Series Global Small Capitalization Fund.