15η Ετήσια Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η 15η Ετήσια Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία είχε προγραμματιστεί να συνέλθει σήμερα την 30.10.2002 και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί των οδών Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε, η απαιτούμενη από το νόμο για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενισχυμένη καταστατική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 

Μετά από σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Α’ Επαναληπτική Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Νοεμβρίου 2002 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί των οδών Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
Μοσχάτο, 30 Οκτωβρίου 2002.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.