ΓΣ Ομολογιούχων της 26.05.2004

Έγκριση τροποποίησης όρων του ΜΟΔ της 11.10.2000
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε, την 26.5.2004, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, εγκρίθηκε η προηγηθείσα απόφαση της από 17.12.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία, με στόχο να μην εκταμιεύσει, κατά τη λήξη του, την 11.10.2004, το σύνολο του ποσού του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αλλά να διαθέσει τα σχετικά κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, αποφασίστηκε τετραετής παράταση του από 11.10.2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με νέους οικονομικούς όρους απόδοσης, προπληρωμής, αποπληρωμής και μετατρεψιμότητας. Οι ομολογιούχοι δικαιούνται ελεύθερα μέχρι την 11.10.2004, είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, που προβλέπονται από τους αρχικούς όρους του δανείου, είτε να συμμετάσχουν στην παράταση με τους νέους όρους. Κατά τη διάρκεια της 4ετούς παράτασης, οι ομολογιούχοι θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής για πρώτη φορά την 11.10.2005 και εφεξής ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Ο νέος λόγος μετατροπής, που επαναλαμβάνουμε θα ισχύσει για πρώτη φορά από 11/10/2005, ορίστηκε σταθερός σε 1,8 μετοχές για κάθε μία μετατρεπόμενη ομολογία. Σε περίπτωση μετατροπής όλων των ομολογιών σε μετοχές, οι νέες μετοχές θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό μέχρι 9,84% του μετά την αύξηση συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι λοιποί βασικοί όροι του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου παραμένουν αμετάβλητοι.