Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της JUMBΟ Α.Ε.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2004, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:00, μετά από σχετική ειδική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής:
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.

2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 17ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 έως 30.6.2004 και διανομή μερίσματος.

3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004, ήτοι του 6ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Οριστική έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η εταιρική χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004.

7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η εταιρική χρήση από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005.

8. Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση μετόχων. Άλλα θέματα.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.
Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 18.11.2004 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου).
Γλυφάδα, 12 Οκτωβρίου 2004.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.