Πrρόσκληση των Μετόχων σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της JUMBΟ Α.Ε.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, μετά από σχετική ειδική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1.Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επ’ αυτών. 2.Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 18ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2004 έως 30.6.2005 και διανομή μερίσματος. 3.Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005, ήτοι του 7ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επ’ αυτών. 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005. 5.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6.Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η εταιρική χρήση από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005. 7.Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η εταιρική χρήση από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006. 8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 9.Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση μετόχων. Άλλα θέματα. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 01.12.2005 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Γλυφάδα, 4 Νοεμβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο