Ανακοίνωση 08.03.2006

Στο πλαίσιο της αριθ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα εξής: Από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που αποφασίστηκε με την από 03.05.2006 απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών (αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές), προέκυψαν 928 νέες μετοχές από κλασματικά υπόλοιπα, που αντιστοιχούν σε 1.802 μετόχους. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 44α του 2396/1996, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178/14.7.2005) παρέχεται στους κυρίους των κλασματικών αυτών υπολοίπων εξάμηνη προθεσμία από την εισαγωγή των μετοχών, προκειμένου είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά δικαιώματα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα κλασματικά υπόλοιπα εκποιούνται με επιμέλεια της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους. Σε εφαρμογή του νόμου αυτού καλούνται οι δικαιούχοι κλασματικών υπολοίπων μετοχών, όπως μέχρι και την 30.11.2006, δηλώσουν την πρόθεσή τους πώλησης ή αγοράς κλασμάτων προς σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών. Για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής τυπικής διαδικασίας, οι δικαιούχοι κλασματικών υπολοίπων μετοχών, θα πρέπει να προσέρχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας στο Μοσχάτο, οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, Υπεύθυνη κ. Κατερίνα Παπαευαγγέλου, τηλ. 2104805267, φέροντας μαζί τους: α) αντίγραφο μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και γ) εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που προσέρχεται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η συναλλαγή θα γίνεται αυθημερόν και η τιμή αγοράς ή πώλησης θα υπολογίζεται με βάση τη χρηματιστηριακή αξία "κλεισίματος" της μετοχής της προηγούμενης από τη συναλλαγή εργάσιμης ημέρας. Μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας και σε ημερομηνία που θα ορίσει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οι μερίδες των δικαιούχων μετόχων θα πιστωθούν με τις νέες μετοχές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων αυτού (Σ.Α.Τ.). Οι μέτοχοι, που δεν θα τακτοποιήσουν τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι και την 30.11.2006, οφείλουν να γνωρίζουν ότι αυτά θα εκποιηθούν με επιμέλεια της εταιρείας και με την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το προϊόν της εκποίησης αυτών θα αποδίδεται στους δικαιούχους, από το ανωτέρω αναφερόμενο τμήμα μετόχων της εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μοσχάτο, 1 Αυγούστου 2006 Για την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο