Έκδοση Κοινού (μη μετατρέψιμου) Ομολογιακού Δανείου

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας γνωστοποιούμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας στο Μοσχάτο επί της οδού Κύπρου 9 & Ύδρας, με τη συμμετοχή 54 μετόχων, που κατέχουν και εκπροσωπούν ποσοστό 53.69% του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής: 1.Η Έκδοση Κοινού (μη μετατρέψιμου) Ομολογιακού Δανείου, κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003, που θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με σκοπό τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου κίνησης, την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και του επενδυτικού προγράμματος αυτής. 2.Το ανώτατο ποσό του Δανείου και της εκάστοτε συνολικής ονομαστικής αξίας των σε κυκλοφορία ομολογιών θα ανέλθει μέχρι του ποσού € 125.000.000. Το Δάνειο θα καλυφθεί πλήρως εντός της προθεσμίας, μέσα στην οποία θα πρέπει να διατίθενται οι εκάστοτε εκδιδόμενες ομολογίες, δεδομένου ότι η Διοργανώτρια και Συντονίστρια Τράπεζα θα έχει αναλάβει την υποχρέωση της πλήρους και ολοσχερούς κάλυψης αυτού. 3.Εξουσιοδοτήθηκε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας: α.Να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογεί με τη διοργανώτρια και συντονίστρια Τράπεζα κάθε έγγραφο, λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου, τους όρους του και τη διάθεσή του στη διοργανώτρια και σε άλλα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα και τις δαπάνες και έξοδα έκδοσης αυτού. β. Να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και όποιους άλλους κρίνει επωφελείς και συμφέροντες για την εταιρεία και για κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια αυτού. 4.Εγκρίθηκαν οι μέχρι σήμερα σχετικές ενέργειες της Διοίκησης της εταιρείας.