Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας γνωστοποιούμε ότι η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που είχε συγκληθεί με την από 15.03.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί 19.04.2006 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης: 1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 44.452.729,20 τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 2.Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 3.Παράταση της διάρκειας της εταιρείας από τριάντα (30) σε εβδομήντα (70) έτη και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. 4.Γενικές Ανακοινώσεις και ενημέρωση μετόχων. ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας επειδή δεν συγκεντρώθηκε η αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θα συγκληθεί, όπως προβλέπεται από τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου, με σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 03.05.2006 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.