Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 06.12.2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην έδρα αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 54 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 32.543.353 επί συνόλου 60.617.358 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 53,68% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2005 έως 30.06.2006. 2.Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2005/2006, ποσού είκοσι τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,23) ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 13.941.992,34. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας μας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 22.12.2006. Από την επομένη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 27.12.2006, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2005/2006. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 05.01.2007, μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.». 3.Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 01.06.2005 έως 30.06.2006. 4.Εξελέγησαν ορκωτοί ελεγκτές για τη νέα εταιρική χρήση από 01.07.2006 έως 30.06.2007. 5.Εγκρίθηκαν οριστικά οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.07.2005 – 30.06.2006 6.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.07.2006 – 30.06.2007 7.Ελήφθη απόφαση για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου αρθρ. 6 Ν. 3156/2003 μέχρι ποσού € 125.000.000 8.Έγινε ενημέρωση από τη διοίκηση της εταιρείας για διάφορα τρέχοντα θέματα