Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBΟ Α.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις δέκα εννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2006, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:00, μετά από σχετική ειδική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 44.452.729,20, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των έκτακτων αποθεματικών ποσού € 41.033.060,66 και β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.419.668,54. Η ανωτέρω αύξηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) Κατά το ποσό των € 30.308.679,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από € 0,80 σε € 1,40 ανά μετοχή και β) Κατά το υπόλοιπο ποσό των € 14.144.050,20, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιούμενο ποσό € 624.535,78 έκτακτου ειδικού αποθεματικού από μη καταβληθέντα μερίσματα, με έκδοση 10.102.893 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 2.Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας 3.Παράταση της διάρκειας της εταιρείας από τριάντα (30) σε εβδομήντα (70) έτη και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. 4.Ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 13.04.2006 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Γλυφάδα, 15 Μαρτίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο»