Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2006/2007

Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2006/2007 (07.2006-31.12.2006), οδηγούν τη διοίκηση σε αναπροσαρμογή του guidance, για την τρέχουσα οικονομική χρήση, σε +20% όσον αφορά το τζίρο του Ομίλου και +40% όσον αφορά την κερδοφορία μετά φόρων.