Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της JUMBΟ Α.Ε.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις δώδεκα (12) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2006 μέχρι 30.06.2007, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή επ’ αυτών. 2.Υποβολή προς έγκριση της Διάθεσης των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 01.07.2006 έως 30.06.2007 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης αυτών. 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.07.2006 μέχρι 30.06.2007. 4.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Ενοποιημένες και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5.Οριστική έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.07.2006 μέχρι 30.06.2007. 6.Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008. 7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 8.Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση μετόχων. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 06.12.2007 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αμαλία Καραμητσώλη). Μοσχάτο, 9 Νοεμβρίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο.