Αποφάσεις Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 17.12.2008 και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν νόμιμα 65 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 32.352.177 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 60.617.358 και συνεπώς υπήρξε απαρτία 53,37% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκε παμψηφεί, η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύουν μετά το Ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων αυτού (και των άρθρων 5 παρ. Β’, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, προσθήκη άρθρου 33α, 34, 35, 36, 38 και 39) και η διατύπωσή τους σε κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο.