Έντυπο Πληροφοριών του άρθρου 4 του Ν.3401/2005

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3401/2005

Ανακοινώνεται ότι με την από 3.12.2008 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε η αύξηση του υφισταμένου ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός και είκοσι λεπτών (€ 84.864.301,20), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) του συνόλου των εκτάκτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών (€ 54.555.622,20) και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρικής χρήσης 2007/2008 ποσού ευρώ τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (€ 30.308.679), το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (60.617.358) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά.
Σκοπός της αύξησης είναι κυρίως η ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δύο και σαράντα λεπτών (€ 169.728.602,40), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξη (121.234.716) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μια..

Την 11.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθ. Κ2-15012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α’ του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την από 3.12.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Με την από 11.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή και κάλυψη του κατ’ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 84.864.301,20.

Οι νέες μετοχές από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Κανονισμό αυτού. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών θα οριστεί η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής αυτών. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής θα ορισθεί η τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα, από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα οριστεί η πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων.
Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας.

Οι επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας, τηλ. 2104805267.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.jumbo.gr.