Αύξηση πωλήσεων κατά 15,81% και κερδών κατά 16,03% για την οικονομική χρήση που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2009

Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα για την οικονομική χρήση 01/07/2008-30/06/2009:
 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 467,81 εκατ. σε σχέση με € 403,95 εκατ. που ήταν πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση 15,81%. Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον τα καταστήματα του ομίλου στην Ελλάδα διατήρησαν την δυναμική τους ενώ αύξηση του κύκλου εργασιών σημείωσαν και τα καταστήματα του ομίλου στην Κύπρο. Το υπερ-κατάστημα του ομίλου στη Βουλγαρία μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας συνεχίζει να παρουσιάζει εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης ξεκίνησαν την λειτουργία τους τέσσερα υπερκαταστήματα του Ομίλου στην Ελλάδα ενώ η εταιρεία προχώρησε στο κλείσιμο του καταστήματος στον Χολαργό στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου.
 

Ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει το περιθώριο μικτού κέρδους σε υψηλά επίπεδα παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 54,35% έναντι 54,44% της περσινής χρήσης ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 139,63εκατ. σε σχέση με € 125,62 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 11,15%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε καθώς υπήρξε συγκράτηση των εξόδων κυρίως κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης. Σημειώνεται ότι τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω του ότι το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία είχε εισπράξει μέρος αποζημίωσης ύψους € 2,13εκατ που αφορούσε την ζημιά από πυρκαγιά του καταστήματος του Κολωνού καθώς και είχε συμπεριλάβει κέρδος από πώληση ακινήτου ύψους € 0,450 εκατ. περίπου.
 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 123,28 εκατ. αυξημένα κατά 11,33%. Συνέπεια των παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία ύψους € 1,1εκατ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 95,74 εκατ. αυξημένα κατά 16,03%. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή χρήση (2007/2008) η εταιρεία για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν.3220/2004 υποχρεώθηκε σε έντοκη αναδρομική φορολόγηση και τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με φόρο € 1,4 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 09.12.2009 την διανομή μερίσματος € 0,23 ανά μετοχή (μεικτό). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 3697/2008 στα κέρδη που διανέμουν οι Ανώνυμες Εταιρείες διενεργείται παρακράτηση φόρου για λογαριασμό των μετόχων ίσο με 10%.
 

Όσον αφορά την τρέχουσα οικονομική χρήση Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010 παρά την αρρυθμία που προκάλεσε η ανακοίνωση των Βουλευτικών εκλογών στην αγορά, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης αναμένεται να είναι σύμφωνος με το στόχο της διοίκησης για ετήσια αύξηση των πωλήσεων 8%. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της εταιρείας για την τρέχουσα οικονομική χρήση είναι η λειτουργία δύο υπέρ καταστημάτων, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Βουλγαρία.
 

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία.