Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 09.10.2009 ανακοίνωσης της εταιρείας υπενθυμίζεται ότι οι 8.573.674 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2008/2009 με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΠΕΛΑΑΜ θα παύσουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΠΕΛΑ, ως εξής:
Την 23.12.2009 (ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2008/2009) θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 8.573.674 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί την 31.12.2009, δηλαδή την τέταρτη (4) εργάσιμη από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008/2009 (η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης), από την οποία όλες ανεξαιρέτως οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρίας (129.808.390) θα διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΠΕΛΑ και θα δικαιούνται του μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2009/2010.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.