Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι την 13.10.2009 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 κάθε μια, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ευρώ 12.003.143,60 λόγω μετατροπής την 8.9.2009, συνολικά 4.081.093 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, συνολικού ποσού € 42.432.150,00, με σχέση μετατροπής 2,100840336 και τιμή μετατροπής ευρώ 4,76 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση ληφθείσες από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, διαπιστώθηκε την 9.9.2009 και προσαρμόστηκε αναλόγως το άρθρο 5 παρ. Β’ του καταστατικού της και πιστοποιήθηκε την 10.9.2009 από το Δ.Σ της εταιρείας. Οι άνω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 25.9.2009 και δημοσιεύτηκαν σχετικώς οι αριθ. Κ2-9607 και Κ2-9612 αντίστοιχες Ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 08.10.2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ορίστηκε η 13.10.2009 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ως άνω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι νέες μετοχές θα έχουν κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΠΕΛΑΑΜ (Ελληνικά) BELAAM (Λατινικά).

Επίσης επισημάνονται και τα εξής:

Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 8.573.674 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής, ενώ δεν θα δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009. Επομένως, οι ανωτέρω 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρίας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009 και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 121.234.716 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους.

Σύμφωνα με το ήδη δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2009/2010, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2008/2009 ανακοινώθηκαν την 24.9.2009 και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο την 25.9.2009. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 9.12.2009, κατά την οποία θα προταθεί η διανομή μερίσματος (μεικτού) € 0,23 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 23.12.2009, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 29.12.2009.

Οι ανωτέρω 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2008/2009 θα παύσουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ως εξής: Την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2008/2009 , ήτοι την 23.12.2009, θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί την 31.12.2009 δηλαδή την τέταρτη (4) εργάσιμη από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008/2009 (η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης) από την οποία όλες ανεξαιρέτως οι μετοχές της εταιρίας (129.808.390) θα διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών και θα δικαιούνται του μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2009/2010.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.