Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των κλασματικών υπολοίπων από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Με βάση τους όρους του υφιστάμενου από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού € 42.432.150,00 (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, την 8.9.2009, μετατράπηκαν 4.081.093 ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ποσού € 10,00 η κάθε μία, σε 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Με βάση τον όρο 8 του Προγράμματος του ΜΟΔ: Σε περίπτωση που από τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που ανήκουν σε ορισμένο Ομολογιούχο προκύψουν κλασματικές μετοχές (δηλ. μετοχές που υπολείπονται της μονάδας), ο Ομολογιούχος θα μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών. Για τις υπόλοιπες ομολογίες ο Εκδότης θα καταβάλλει στον Ομολογιούχο σε μετρητά ποσό ίσο με την αξία της ομολογίας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής. Η εκπρόσωπος των ομολογιούχων «Τράπεζα EFG Eurobank - Ergasias Α.Ε.» απέστειλε στο τμήμα μετόχων της εταιρείας αναλυτική κατάσταση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, το κλασματικό υπόλοιπο, το ποσό αποζημίωσης και το τυχόν προκύπτον ποσό παρακρατούμενου προς απόδοση φόρου εισοδήματος κάθε δικαιούχου. Το ποσό που δικαιούται κάθε ομολογιούχος δικαιούχος κλασματικών υπολοίπων εισπράττονται από τη Δευτέρα 28.9.2009 και εφεξής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων «Τράπεζα EFG Eurobank - Ergasias Α.Ε.», με την προσκόμιση των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας οδός Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.