Ανακοίνωση σχετικά με το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο Jumbo ύψους ΕUR 42,432,150.00

Αναφορικά με το Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ), ύψους ΕUR 42,432,150.00 που εξέδωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2006 η Jumbo Α.Ε.Ε. με Πληρεξούσιο Καταβολών & Εκπρόσωπο Οµολογιούχων την Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias Α.Ε., δυνάμει της αποφάσεως της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07/06/2006, ανακοινώνεται ότι το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά την 08.09.2009 και εφεξής ανά εξάμηνο. Κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,100840336 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μία. Η δε τιμή μετατροπής είναι € 4,76 ανά μετοχή.
 

Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται με έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο Ομολογιούχος (αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) προς την Εταιρία μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank-Ergasias Α.Ε, Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α Ισόγειο, τηλ.κέντρο 210 3523300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30 π.μ. μέχρι 14.00 μμ μέχρι τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες προ της Ημερομηνίας Μετατροπής δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009.
 

Εκτός από την έγγραφή δήλωση ο Ομολογιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα :
 

1. Τους τίτλους των Ομολογιών που επιθυμεί να μετατραπούν και τα Τοκομερίδια που φέρουν.
 

2. Πρόσφατη εκτύπωση της Μερίδας του στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),.
 

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να μετατρέψουν µόνο τόσες οµολογίες ώστε να λάβουν ακέραιο αριθµό µετοχών. Για τις υπόλοιπες ομολογίες που σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσης δεν θα μετατραπούν σε μετοχές της Εταιρείας θα εξοφληθούν στους δικαιούχους σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφή δήλωση τους προς τον Εκπρόσωπο Ομολογιούχων, Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias Α.Ε.
 

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο ορίζει ο νόμος. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Καραμητσώλη Αμαλία στην διεύθυνση Κύπρου 9 και Ύδρας, τηλ 210 4805267.